GÓC CỔ TÍCH

Video mới

 

Video bắn pháo hoa mừng 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai trong trường học theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018-2019

Chủ nhật - 04/11/2018 20:42
KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai trong trường học theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai trong trường học theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018-2019

UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 289  /KH-MNHB Hòa Bắc, ngày  5   tháng  11   năm 2018
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế công khai trong trường học
theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018 – 2019
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non ( Gọi tắt là văn bản hợp nhất số 04 năm 2015)
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Công văn số 136/PGD ĐT-THHC ngày 08/03/2018 của phòng giáo dục đào tạo huyện Hòa Vang về việc triển khai Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC. 
Trường mầm non Hòa Bắc xây dựng Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.
Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết.
Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trường học.
Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và cha mẹ trẻ, xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được; thực hiện chương trình; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ( Theo biểu mẫu 01).
b) Chất lượng giáo dục mầm non thực tế:
Số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học 2 buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).
          c) Công khai kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
d) Công khai kiểm định chất lượng giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Cơ sở vật chất
- Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03).
          b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai tài chính
a) Công khai tài chính theo văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b) Học phí và các khoản thu khác từ người học.
c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách  hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
đ) Kết quả kiểm toán của nhà nước( nếu có).
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI
1. Hình thức
- Công khai trên website của nhà trường
- Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường.
- Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.
Thời điểm công khai:
Công khai định kỳ hằng tháng, hằng quý, vào tháng 6 hằng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của hiệu trưởng
- Triển khai kế hoạch Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 đến tập thể CBGV, NV và phụ huynh học sinh.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường, của các cấp.
- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem.
+ Đưa lên website của nhà trường.
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai:
 
TT     Họ và tên                                 Chức vụ                Ghi chú
1        Bà Trương Thị Phương            Hiệu trưởng           Trưởng ban
2        Bà Nguyễn Thị Minh Thanh   Phó hiệu trưởng    Phó ban
3        Bà Trần Thị Huyền        Chủ tịch công đoàn        Phó ban
4        Bà Nguyễn Thị Bích Khuê      Tổ trưởng CM      Ủy viên
5        Bà Ngô Thị Bích Liên              Tổ trưởng CM      Ủy viên
6        Phạm Thị Lệ Trinh                           Tổ trưởng CM      Ủy viên
7        Bà Nguyễn Thị Lượng             Kế toán-TTVP     Ủy viên
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công khai về chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tài chính năm học 2018 - 2019 của trường mầm non Hòa Bắc./.
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD ĐT Hòa Vang( đẻ bc);                                                  ( Đã ký và đóng dấu)
- Ban chỉ đạo( để t/h);
- Lưu : VT, HT( Phương).                                                               Trương Thị Phương
 

 
 

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Nguồn tin: Trường MN Hòa Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BÉ NGOAN CHĂM HỌC

ĐỒNG HỒ

global html

global html

LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
Địa chỉ: Hòa Bắc- Hòa Vang - Đà Nẵng
SĐT: 02363796015
Email: mnhoabac.hv@gmail.com wink
Xem bản: Desktop | Mobile